SIS HANKYU LG Hankyu-Women Osaka 2F | 8-7 Kakuda-cho Osaka Kita-ku | OSAKA | Japan
工作时间
  • 星期一: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期二: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期三: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期四: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期五: 上午10:00 - 下午9:00
  • 星期六: 上午10:00 - 下午9:00
  • 星期天: 上午10:00 - 下午8:00
联络我们 +81-3-6213-7941
行程
34.703357
135.499923