CHRISTIAN LOUBOUTIN YOKOYAMA SOGO 2F 2-18-1, Takashima, Nishi-ku | | Yokohama-shi | Japan
工作时间
  • 星期一: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期二: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期三: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期四: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期五: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期六: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期天: 上午10:00 - 下午8:00
联络我们 +81-45-444-1821
行程
35.463673
139.623254
其他Yokohama-shi店舖